Zpracování osobních údajů

VŠEOBECNÉ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

společnosti HENRY SCHEIN s.r.o.

 

1. HENRY SCHEIN s.r.o.

Společnost HENRY SCHEIN s.r.o., IČO: 053 24 271, se sídlem Černokostelecká 2085/24, Strašnice, 100 00 Praha 10 (dále jen „HENRY SCHEIN“) působí prostřednictvím centralizované a automatizované distribuční sítě s velkým výběrem značkových výrobků a produktů.

Kontaktní údaje naleznete v poslední části těchto zásad.

2. Přehled

Vaše soukromí je pro nás důležité. V rámci našeho závazku k etickému a odpovědnému přístupu plně respektujeme Vaše soukromí a Vaše další práva a svobody.

Tyto všeobecné zásady ochrany osobních údajů (dále jen "zásady") stanoví principy, na jejichž základě zpracováváme nejenom Vaše osobní údaje. Všichni zaměstnanci a ti, s nimiž sdílíme Vaše osobní údaje, musí dodržovat stejná nebo přísnější pravidla, než která uvádíme níže. V rámci našeho vztahu vystupujeme v některých případech jako správce osobních údajů, tedy osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, proto stanovujeme v těchto zásadách pravidla zpracování osobních údajů.

Osobními údaji jsou poté veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

HENRY SCHEIN se zavazuje chránit informace, které nám svěřili naši zákazníci, zaměstnanci, partneři, dodavatelé a prodejci. Shromažďujeme a používáme osobní údaje zejména k plnění obchodních funkcí a k poskytování kvalitních produktů a služeb péče našim zákazníkům.

V souladu s našimi hodnotami a principy zacházíme s veškerými získanými osobními údaji zejména v souladu se zásadou transparentnosti, včetně práva na informace o zpracování osobních údajů, zásadou účelového omezení zpracování, minimalizace získávaných osobních údajů, integrity a důvěrnosti, odpovědnosti a zachování soukromí. K tomu se blíže dočtete níže.

Tyto zásady platí pro všechny osobní údaje v jakémkoli formátu nebo médiu vztahující se ke všem zaměstnancům, zákazníkům, prodejcům a ostatním, kteří obchodují se společností HENRY SCHEIN.

3. Vybrané typy osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme

Za osobní údaje považujeme jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. V závislosti na Vašich vztazích se společností HENRY SCHEIN shromažďujeme a zpracováváme různé typy osobních údajů od zaměstnanců, dodavatelů, kandidátů, zákazníků, potenciálních zákazníků a prodejců.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme:

 • Zákazníci a dodavatelé: oslovení, jméno, příjmení, datum narození, adresa, adresa sídla, tel. číslo, bankovní spojení, daňové a finanční informace (vč. IČO, DIČ), e-mail, kontaktní informace na odpovědné osoby, komunikační a přihlašovací informace v rámci IT a uživatelského účtu, jiné síťové identifikátory (IP adresy, cookies), posouzení spolehlivosti, informace o našem obchodním vztahu, informace o množství a typu odebraného zboží a služeb, videozáznamy z bezpečnostních kamer.
 • Zákazníci našich zákazníků: přistupujeme k osobním údajům od zákazníků našich zákazníků, které mohou obsahovat důvěrné informace, pouze v případě, kdy je nutné tuto službu poskytnout. V tomto kontextu jednáme jménem našich zákazníků a služba se řídí dohodou o zpracování dat. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat obdobné osobní údaje jako v předchozím odstavci.
 • Návštěvníci kancelářské budovy: jméno a kontaktní informace a videozáznamy z bezpečnostních kamer v některých našich kancelářských budovách.
 • Uživatelé webových stránek a sociálních médií: kromě informací, které návštěvníci poskytují dobrovolně, automaticky shromažďujeme název domény, adresu IP, typ a verzi prohlížeče, operační systém a platformu, průměrný čas strávený na našich webových stránkách, prohlížené stránky, informace hledaných časů přístupu a dalších relevantních statistik. Naše webové stránky také používají soubory cookies (viz níže) a službu Google Analytics (viz níže), a to za účelem analýzy chování na našich internetových stránkách a zjišťování výkonnosti našich internetových stránek.

4. Naše politika vůči dětem

Naše služby nejsou zaměřeny na děti. Vědomě nezískáváme osobní údaje od dětí. Pokud rodič nebo opatrovník zjistí, že jeho dítě poskytlo naší společnosti osobní údaje bez jejich souhlasu, obratem nás kontaktujte. Pokud zjistíme, že se dítě zaregistrovalo na službu a poskytlo nám osobní údaje, tyto informace z našich souborů odstraníme.

5. Zdroje osobních údajů

HENRY SCHEIN zpracovává různé typy osobních údajů k provádění každodenní obchodní činnosti. Při shromažďování a používání osobních údajů používáme mimo jiné zásadu minimalizace dat, která zajišťuje, že shromažďujeme a zpracováváme pouze nezbytné informace a nezbytné osobní údaje, informujeme subjekty osobních údajů o zpracování osobních údajů a vyžádáme si souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde je to nutné.

Některé z těchto osobních údajů jsou zpracovávány přímo od vás v následujících situacích, kdy např.:

  • požádáte o pracovní pozici u naší společnosti;
  • vyjednáváme a/nebo uzavíráme smluvní vztah;
  • poskytujete nám jakýkoli typ služby jako poskytovatel nebo dodavatel;
  • když Vám poskytneme jakýkoli typ služby, produktu nebo uživatelskou podporu;
  • při procházení nebo používání našich webových stránek, služeb elektronického obchodu nebo stránek sociálních médií.

Někdy získáváme data od třetích stran, včetně dceřiných společností a poboček naší koncernové struktury, a to v následujících situacích:

  • můžeme provést analýzu obchodní činnosti, abychom zjistili další produkty a služby, které by mohly být zajímavé;
  • můžeme sdílet data v rámci koncernu pro centralizaci systémů řízení vztahů se zákazníky;
  • můžeme nakupovat data od externích společností pro marketingové účely;
  • provádíme v rámci naší činnosti IT správu na základě předchozího dodání našeho softwarového produktu nebo služby, tedy můžeme přistupovat do takového softwaru výhradně za účelem údržby a správy funkčnosti takového softwaru.

6. Použití a účely zpracování osobních údajů

Účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, se mohou lišit v závislosti na typu vztahu, který s námi máte, například pokud jste jedním z našich zákazníků nebo uživatelů webu. HENRY SCHEIN vždy zpracovává osobní údaje podle principu účelového omezení. Použití osobních údajů pro jiné účely by mělo být konzistentní s původním účelem získání a nesmí být proti vašemu očekávání ve vztahu k ochraně osobních údajů, jinak si vyžádáme váš souhlas.

 • Zákazníci: využíváme osobní údaje našich zákazníků k udržování našich obchodních vztahů, k zajištění řádného fungování každodenního podnikání, k dodržování daňových a jiných předpisů, ke správě prodeje a marketingových aktivit, zasílání obchodních sdělení a reklam, poskytování slev či jiných výhod, k vymáhání pohledávek, tedy zpracováváme Vaše osobní údaje konkrétně:
  1. k udržování a zlepšení našich produktů, nabídky produktů a služeb, např. používáním souborů Cookies na našich webových stránkách a služby Google Analytics;
  2. za účelem vývoje nových produktů a služeb, například sledování počtu požadavků na dodání dalších produktů nám umožňuje realizovat náš oprávněný zájem a vyvinout aplikace nebo postupy, které usnadní práci s našimi zákazníky;
  3. za účelem personalizace našeho vztahu jako dodavatele a Vás jako odběratele (zákazníka) např. při hodnocení vaší spokojenosti s nakupováním; právním základem zpracování je poté zejména náš oprávněný zájem na možnosti komunikovat s našimi zákazníky a prohlubování našeho obchodního vztahu; k personalizování našeho vztahu můžeme využít i vaše preference (ve vztahu ke zboží, druhu zboží apod.) nebo demografické údaje (pohlaví, věk);
  4. z důvodu našeho oprávněného zájmu na prezentaci naší internetové stránky a také za účelem zajištění stability a bezpečnosti dochází při přístupu na naše internetové stránky k zaslání informací internetovým prohlížečem vašeho koncového zařízení na server naší internetové stránky a tato data jsou dočasně uložena v souborech protokolu, tzv. Logfiles. Tato evidence v Logfiles je nutná pro provoz naší internetové stránky. Tyto Logfiles obsahují následující údaje: typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, datum a čas návštěvy, IP adresa dotazujícího se zařízení, referenční URL (URL původu, ze které přicházíte na naše webové stránky), přenesený objem dat, čas stažení. IP adresy přistupujícího uživatele jsou po ukončení použití vymazány. Údaje v tzv. Logfiles je možné vyhodnocovat v anonymizované podobě z důvodu, aby bylo možné webové stránky dále zlepšovat a optimalizovat pro uživatele, a také aby bylo možné nalézt a odstranit chyby;
  5. za účelem poskytování služeb a dodání objednaného zboží, což zahrnuje i sdílení Vašich kontaktních osobních údajů s poskytovateli doručovacích služeb, jako je např. Geis, PPL, DPD a další přepravci působící na území EU; můžeme rovněž předat Vaše kontaktní osobní údaje pracovníkům skladu našich produktů a jiným osobám zajišťujícím plnění Vaší objednávky, vždy však pouze v rozsahu nezbytném pro splnění objednávky a doručení Vámi objednaného zboží, a tedy pro účely splnění uzavřené smlouvy;
  6. za účelem sdílení nutných informací s třetími stranami, které nám poskytují emailové řešení, služby hostování v cloudu, zpracování plateb, podporu a údržbu webových stránek a případně právní, regulační nebo auditorské služby;
  7. za účelem potenciálního zasílání obchodních sdělení našim zákazníkům ve formě nabídek produktů a služeb, včetně zasílání reklamy, a to zejména prostřednictvím e-mailu nebo poštou; tato obchodní oznámení můžete však vždy odmítnout, a to i prostřednictvím elektronického odkazu pro odhlášení, který najdete v každém e-mailu; v případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše kontakty pro tyto účely využívat; zpracování osobních údajů (telefonních čísel, e-mailových adres, apod.) pro účely přímého marketingu (při rozesílání obchodních sdělení) je zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) (GDPR;
  8. za účelem vedení marketingových akcí, včetně zasílání obchodních sdělení ve formě nabídek produktů a služeb a zasílání reklamy, můžeme současně předat Vaše kontaktní osobní údaje (jméno, adresu, e-mail) i smluvně pověřenému subjektu, který pro nás tyto služby poskytuje jako externí zpracovatel; k tomu sdělujeme, že je takový zpracovatel vždy smluvně zavázán a zajišťuje bezpečnost zpracování Vašich osobních údajů, s tím, že je není oprávněn užívat na jakýkoli jiný účel; využíváme „Mailchimp“, což je online služba, která uživatelům umožňuje jednak odesílat newslettery, jednak je také navrhnout. K tomu doplňujeme, že tento zpracovatel rovněž zajišťuje bezpečnost zpracování Vašich osobních údajů (srov. https://mailchimp.com/legal/privacy/);
  9. za účelem hodnocení kvality produktů a k hodnocení množství Vašich odběrů produktů a služeb, včetně jejich profilování, nedochází však nikdy k automatizovanému rozhodování ve smyslu GDPR;
  10. za účelem dodržování právních předpisů, např. vedeme záznamy o dodaných produktech a můžeme sdílet Vaše osobní údaje se státními úřady, to vše však vždy jen podle předpisů; můžeme sdílet Vaše osobní údaje, abychom vyhověli požadavkům úřadů, případně v rámci obhajoby nebo uplatňování našich zákonných práv nebo nároků; pokud jsme takto povinni sdílet Vaše informace, pokusíme se Vás v konkrétním případě informovat, pokud by takové oznámení neporušilo zákon nebo závazné rozhodnutí;
  11. v případě převodu závodu nebo jiné korporátní změny.
 • Zákazníci našich zákazníků: poskytujeme služby podpory zákazníkům, kteří v případě potřeby využívají naše produkty a služby související s poskytováním zdravotní péče.
 • Potenciální zákazníci: informace od potenciálních zákazníků slouží k tomu, aby bylo možné reagovat na žádosti o informace, produkty nebo služby a pro marketingové aktivity.
 • Dodavatelé: pokud máte obchodní nebo profesní vztah s HENRY SCHEIN, použijeme Vaše osobní údaje k udržování a rozvoji našich obchodních vztahů s Vámi, dodržování daňových a jiných předpisů.
 • Návštěvníci kancelářské budovy: naše budovy a prostory mají obecně fyzické a technické kontroly přístupu a pohybu; některé z nich mají zabezpečovací systémy pro bezpečnostní účely; účelem zpracování osobních údajů je poté zejména zájem na ochraně majetku a bezpečnosti osob.
 • Uživatelé webových stránek a sociálních médií: shromažďujeme osobní údaje od návštěvníků a uživatelů našich webových stránek a stránek sociálních médií. Tyto informace používáme za účelem správy registrace Vašeho účtu, k ukládání Vašich preferencí a nastavení, k poskytnutí inzerce založené na zájmovém chování, k provádění statistik a k analýze používání webových stránek a služeb online.
 • Můžeme také využít osobní údaje našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů pro jiné účely založené na našich oprávněných zájmech, jako je například analýza odběrů, vývoj produktů, vytváření statistik, to vše pouze v případě, kdy se jedná o prokazatelný oprávněný zájem ve smyslu příslušných právních předpisů.
 • V neposlední řadě uvádíme, že kontaktní osobní údaje našich obchodních partnerů můžeme zveřejnit na našich webových stránkách za účelem obeznámení koncových zákazníků s distribuční sítí námi dodávaných produktů.

7. Používání souborů cookies

Když prohlížíte naše internetové stránky, do Vašeho prohlížeče se ukládají informace v podobě tzv. datových souborů cookies (malé textové soubory „cookies“). Do souborů cookies se ukládají údaje o tom, jakým způsobem internetovou stránku používáte (identifikátory, datum návštěvy atd.). Důvodem používání cookies je tak zejména usnadnění používání našich internetových stránek a rovněž i zobrazování personalizovaného obsahu a nabídky, dále také analýza fungování a výkonnosti našich internetových stránek.

Ukládání některých souborů cookies můžete odmítnout a již existující uložené cookies můžete smazat prostřednictvím odpovídajícího nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pokud však budou cookies neaktivní, nebude možné využívat všechny prvky naší internetové stránky. Většina novějších webových prohlížečů nabízí možnost kontroly uložených cookies prostřednictvím nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč má toto nastavení jiné.

Cookies můžeme dělit na cookies první strany – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Cookies třetí strany jsou na stránkách umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče. Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookies). Můžete je také ručně odstranit.

Cookies, které jsou na našich internetových stránkách ukládány:

Nezbytně nutné cookies – jde o základní technické cookies, které jsou nezbytné k tomu, aby naše internetové stránky mohly plnit své základní funkce. Tento druh souborů cookies umožňuje navigaci na stránkách a použití vámi požadovaných prvků, např. přístup k zabezpečeným oblastem stránek. Při vašich nákupech v e-shopu jsou odpovědné např. za uchování vybraného zboží v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků (schránka), příp. za aktivaci filtrů. Bez těchto cookies by nebylo možné poskytovat služby, které umožňují provoz našich webových stránek. K využívání těchto souborů cookies není nutný Váš výslovný/aktivní souhlas.

Výkonnostní a analytické cookies – jde o cookies, které se týkají výkonu našich webových stránek a našich reklamních kampaní. Obsahují anonymní informace o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu návštěvníci používají naše internetové stránky. Prostřednictvím těchto souborů cookies je možné vidět interakci mezi návštěvníky a našimi webovými stránkami, neboť nám poskytují informace o navštívených oblastech, o čase stráveném na stránkách a o výskytu případných problémů, např. chybových hlášení. Tento druh cookies nám pomáhá zlepšit výkon našich webových stránek. Rovněž jsou využívány tzv. funkční cookies, které umožňují vylepšování komfortu a účinnosti webových stránek a zpřístupnění nejrůznějších funkcí. Ve funkčních cookies lze například uložit nastavení zobrazení, písma nebo jazyková nastavení. Zaznamenávají Vaše preference. K využívání těchto souborů cookies je nutný Váš souhlas.

Cílené/marketingové cookies – tyto cookies je možné využívat pro znázornění a cílení reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies se používají i pro ukládání a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních webových stránek. Proto je např. možné vhodnějším způsobem komunikovat s potenciálními inzerenty. K využívání těchto souborů cookies je nutný Váš souhlas.

Využívané cookies třetích stran – cizích domén:

GOOGLE ANALYTICS

Používáme na našich webových stránkách některé nástroje služby Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“), pro analýzu návštěvnosti našeho webu. Jedná se o cizí cookies (cookies třetích stran), které se shromažďují a zpracovávají anonymně pro potřeby monitorování prohlížení a zvýšení efektivity navigace (výkonnostní cookies). Tyto cookies jsou řízeny třetí stranou a Správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Analytické cookies Google Analytics se používají ke shromažďování informací, které nám pomáhají zjišťovat, jakým způsobem návštěvníci využívají naše internetové stránky a jaké jsou jejich preference, ovšem anonymně (mezi shromažďovanými informacemi je však IP adresa uživatele). Google Analytics tyto informace shromažďuje a zpracovává proto, aby z nich následně sestavil statistické přehledy o využití internetových stránek. Nevyužíváme ale tento nástroj k monitorování ani ke shromažďování osobních údajů ani jiných informací, které by mohly vést k identifikaci návštěvníků webových stránek. Naše internetové stránky nedovolují provádět operace tohoto typu třetím stranám. IP adresy nejsou přiřazovány k žádným jiným údajům, které Google vlastní, ani se nepokouší přiřadit žádné IP adresy k žádným identitám uživatelů webových stránek. Google může tyto informace postoupit třetím stranám, jestliže to nařizují právní předpisy nebo jestliže třetí strany zpracovávají tyto údaje pro potřeby a ve jménu společnosti Google.

Podrobnější informace o cookies nástrojích Google Analytics naleznete na webových stránkách Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631.

Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení ve Vašem prohlížeči. Současně uvádíme, že jestliže si nepřejete, aby byly Vaše údaje shromažďované pomocí nástroje Google Analytics, máte možnost nainstalovat si do svého prohlížeče přídavný doplněk (add-on), tzv. Google Analytics opt-out, z následujícího odkazu: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs.

Na našich webových stránkách a e-shopu používáme následující cookies:

Název cookie

Vydavatel

Typ

Trvanlivost

Popis a účel

competence

Henry Schein

Nezbytná

180 dnů

Ověření zdravotní způsobilosti

Henryschein

Henry Schein

Nezbytná

14 dnů

Správné fungování webu

nette-samesite

Henry Schein

Nezbytná

Po dobu session

Správné fungování webu

^_ga

Google

Marketingová

2 roky

Cookie služby Google analytics

_gid

Google

Marketingová

1 den

Cookie služby Google Tag Manager

MODAL-ACCEPT

Henry Schein

Nezbytná

180 dnů

Ověření zdravotní způsobilosti

CART

Magento

Nezbytná

Session

Cookie potřebná k funkci nákupního košíku.

CATEGORY_INFO

Magento

Nezbytná

Session

Cookie potřebná pro načítání kategorií.

CUSTOMER

Magento

Nezbytná

Session

Cookie potřebná pro přihlašování.

CUSTOMER_AUTH

Magento

Nezbytná

30 dnů

Cookie pamatující si, že už přihlášeni jste.

CUSTOMER_INFO

Magento

Nezbytná

Session

Cookie, která si pamatuje, do jaké zákaznické skupiny patříte.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Magento

Nezbytná

Session

Cookie pamatující si obsah vašeho nakupního košíku

EXTERNAL_NO_CACHE

Magento

Funkční

Session

Cookie indikující, zdali používáte cache.

FRONTEND

Magento

Funkční

Session

ID vaší session.

LAST_CATEGORY

Magento

Funkční

Session

Poslední navštívená kategorie.

LAST_PRODUCT

Magento

Funkční

Session

Poslední navštívený produkt.

NO_CACHE

Magento

Funkční

Session

Cookie indikující, zdali je povoleno používat cache.

STORE

Magento

Funkční

Session

Vybraný jazyk e-shopu

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Magento

Funkční

Session

Indikuje, zdali jste povolili použití cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Magento

Funkční

Session

Nedávno zobrazené produkty

WISHLIST

Magento

Funkční

Session

Seznam vašich oblíbených produktů

WISHLIST_CNT

Magento

Funkční

Session

Počet oblíbených produktů

CUSTOMER_SEGMENT_IDS

Magento

Marketingová

Session

Cookie sloužící pro zákaznickou segmentaci

GA

Google

Marketingová

2 roky

Google Analytics

_gid

Google

Marketingová

2 roky

Google Analytics

_ga_S6BS1BGYBY

Google

Marketingová

2 roky

Google Analytics

_gat_gtag_UA_149339457_3

Google

Marketingová

1 den

Google Tag Manager

MODAL-ACCEPT

Henry Schein

Nezbytná

180 dnů

Ověření zdravotní způsobilosti

CART

Magento

Nezbytná

Session

Cookie potřebná k funkci nákupního košíku.

CATEGORY_INFO

Magento

Nezbytná

Session

Cookie potřebná pro načítání kategorií.

CUSTOMER

Magento

Nezbytná

Session

Cookie potřebná pro přihlašování.

CUSTOMER_AUTH

Magento

Nezbytná

30 dnů

Cookie pamatující si, že už přihlášeni jste.

CUSTOMER_INFO

Magento

Nezbytná

Session

Cookie, která si pamatuje, do jaké zákaznické skupiny patříte.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

Magento

Nezbytná

Session

Cookie pamatující si obsah vašeho nakupního košíku

EXTERNAL_NO_CACHE

Magento

Funkční

Session

Cookie indikující, zdali používáte cache.

FRONTEND

Magento

Funkční

Session

ID vaší session.

LAST_CATEGORY

Magento

Funkční

Session

Poslední navštívená kategorie.

LAST_PRODUCT

Magento

Funkční

Session

Poslední navštívený produkt.

NO_CACHE

Magento

Funkční

Session

Cookie indikující, zdali je povoleno používat cache.

STORE

Magento

Funkční

Session

Vybraný jazyk e-shopu

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Magento

Funkční

Session

Indikuje, zdali jste povolili použití cookies.

VIEWED_PRODUCT_IDS

Magento

Funkční

Session

Nedávno zobrazené produkty

WISHLIST

Magento

Funkční

Session

Seznam vašich oblíbených produktů

8. Další používané služby:

 • Online prezentace na sociálních sítích

Na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram) provozujeme online prezentace naší společnosti a dodávaných produktů a služeb. Za zpracování údajů na sociálních sítích odpovídají příslušní provozovatelé sítí a stanovují si vlastní pravidla pro zpracování osobních údajů, např. prohlášení o ochraně osobních údajů sítě Facebook naleznete zde: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Prostřednictvím sociálních sítí můžete komentovat naše příspěvky, dávat hodnocení, příp. nás kontaktovat. Právním základem pro zpracování osobních údajů při naší prezentaci na sociálních sítích je náš oprávněný zájem k oslovování dalších osob o našich službách a rozvoji našeho podnikání.

 • Odkazy na sociální sítě

Na našich webových stránkách nebo v naší elektronické komunikaci mohou být umístěny odkazy na sociální sítě. Nejedná se o zásuvné moduly sociálních sítí, ale o propojení s našimi nabídkami v rámci těchto médií. Na stránky sociální sítě budete přesměrováni, pouze pokud kliknete na grafický prvek sítě, poté získá poskytovatel služby vaše uživatelské informace, typicky Vaši IP adresu. Pokud některý z těchto odkazů použijete a zároveň jste přihlášeni k Vašemu příslušnému účtu, mohou provozovatelé sociálních sítí za určitých okolností shromažďovat také informace o vašem používání internetu. Předávání Vaší IP adresy provozovatelům otevřených webových stránek je technicky nezbytné a platí pro všechny webové stránky. Zpracování osobních údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli těchto sociálních sítí.

Aktuálně existují odkazuji na naše účty na těchto sítích: Facebook.

 • Google Tag Manager

Využíváme službu Google Tag Manager („GTM“) pro účely sledování a analýzu a spouštění funkcí našich webových stránek. GTM nicméně neshromažďuje osobní údaje. Jde o elektronický nástroj, který automaticky aktualizuje fragmenty kódů, které shromažďují citlivé informace. Tato data však nejsou GTM používány. I pokud z vaší strany dojde k nepovolení cookies nebo deaktivaci měření relace na základě URL, zůstanou kódy spravované nástrojem GTM aktivované. Pokud dojde k ukládání cookies nástrojem GTM, dojde k tomu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy z důvodu oprávněného zájmu na vylepšování a personalizaci internetových stránek a nabízených služeb. Další informace najdete na https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/.

 • Reklama na internetu

Rovněž používáme vaše osobní údaje pro personalizovanou reklamu. Reklamní nabídky vám jsou proto prezentovány cíleně. Využíváme reklamy na sociálních sítích (Facebook Ads) a reklamní plochy, které jsou zprostředkovány společností Google, například Google Ads (Google).

Facebook (Facebook):

Informace o reklamách na Facebooku: https://www.facebook.com/about/ads/.

Nastavení reklam pro Facebook: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings/?entry_product=account_settings_menu

Ochrana soukromí Google (reklamní síť Google, vyhledávání Google): https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cz

Nastavení reklam pro Google naleznete zde: https://adssettings.google.com/authenticated.

 • Facebook plugins

Může rovněž docházet k používání zásuvných modulů sociální sítě Facebook. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů Facebook naleznete na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/policy.php. O zásuvných modulech rovněž zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Na základě pluginu je navázáno přímé spojení se servery společnosti Facebook. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenášen přímo do vašeho prohlížeče a je integrován do stránky. Tímto zapojením získá Facebook informace, že váš prohlížeč přistoupil na příslušnou stránku, i když nemáte profil na Facebooku nebo nejste v daném okamžiku přihlášeni na Facebook. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny z Vašeho prohlížeče přímo na server společnosti Facebook v USA, kde jsou uloženy. Pokud jste přihlášeni na Facebook, bude Facebook schopen přímo spojit Vaši návštěvu na našem e-shopu s vaším profilem na Facebooku. Pokud použijete zásuvný modul, např. tím, že napíšete komentář, budou tyto informace přeneseny přímo na server společnosti Facebook, kde budou uloženy. Tyto informace mohou být zveřejněny ve Vašem profilu na Facebooku a budou zobrazeny Vašim přátelům na Facebooku. Nemáme žádný vliv na obsah zásuvných modulů a zprostředkování informací, k tomu je možné prostudovat zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy. Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přímo spojovala Váš profil na Facebooku s údaji shromážděnými prostřednictvím našich internetových stránek, je nutné se, abyste se odhlásili z Facebooku dříve, než navštívíte naše webové stránky. Také můžete zcela zabránit tomu, aby byly zásuvné moduly pro Facebook načteny, když použijete doplňky pro váš prohlížeč. Pokud se u výše popsaných dat jedná o osobní údaje, je právním základem pro jejich zpracování čl. 6 odst. 1, první pododstavec, písm. f) GDPR.

 • Magento pro e-shop

Magento je opensource eCommerce systém se zaměřením na vytváření atraktivních a výkonných webových stránek elektronického obchodování. Magento je produktem spadající pod Adobe a službu Adobe Commerce :(https://www.adobe.com/content/dam/dx/us/en/products/magento/pdfs/Magento_Privacy_Policy_CCPA_2020_09_11.pdf). E-shop provozovaný naší společností byl vyvinut pomocí softwaru Magento a využívá i cookies této třetí strany. Osobní údaje, které nám poskytnete pro účely našich služeb e-shopu mohou být sdíleny s touto stranou. Magento může mít přístup k údajům zejména za účelem technické podpory.

9. Právní základ pro shromažďování a používání údajů - obecně

HENRY SCHEIN zpracovává osobní údaje jen tehdy, když existuje spravedlivý a právní základ pro jejich zpracování, například když je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, pro plnění našich oprávněných zájmů, pro plnění zákonných povinností nebo když máme Váš výslovný souhlas.

Konkrétní podobu souhlasu a námi zpracovávaném rozsahu Vašich osobních údajů naleznete také ve Vámi uděleném souhlasu, resp. informaci o zpracování Vašich osobních údajů, které jsou dostupné v rámci uživatelského účtu.

Osobní údaje, které shromažďujeme, když s Vámi uzavřeme smlouvu nebo vstoupíme do obchodního vztahu, je nutné zpracovávat právě vzhledem k úspěšnému plnění našeho smluvního vztahu. Využíváme takto osobní údaje za účelem učinění Vaší objednávky a jejím následujícím plněním, vč. doručení. Pokud plníme náš smluvní vztah, můžeme rovněž předat Vaše kontaktní osobní údaje našim spolupracujícím přepravcům.

Osobní údaje zpracováváme i v důsledku dodržování právních závazků. Například v návaznosti na některé daňové zákony, předpisy proti podvodům apod. Bez takto požadovaných povinných informací bychom s Vámi nebyli schopni spolupracovat.

Marketingové aktivity, tedy reklama nebo zasílání obchodních sdělení, musí vycházet z Vašeho souhlasu nebo z existujícího obchodního vztahu s námi (v druhém případě se jedná o oprávněný zájem správce).  

Pokud dochází ke zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu, vždy je tak činěno pouze v nezbytné míře. Pokud je v našich budovách rozmístěn kamerový systém, vždy jen v nezbytném rozsahu za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob. Návštěvník budovy je požádán o sdělení svého příjmení do knihy hostů.

10. Retenční doby

Uplatňujeme zásadu časově omezeného zpracování osobních údajů tak, abychom uchovávali osobní údaje v našich záznamech pouze po dobu potřebnou ke splnění účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny. Neuchováváme a nepoužíváme osobní údaje déle, než je nutné. Nezbytná doba uchování osobních údajů závisí na konkrétních okolnostech, jako jsou například právní předpisy, které vyžadují uchování informací po určitou dobu a promlčecí lhůty.

Doba uchovávání závisí na kontextu, ve kterém zpracováváme data, jako jsou data z používání našeho webu, údaje z budoucích zaměstnanců nebo údaje o zaměstnancích po ukončení práce zaměstnanci. Doby uchovávání jsou stanoveny s ohledem na legitimní obchodní účely HENRY SCHEIN a podle místních předpisů.

11. Předložení třetím stranám a zpracovatelské činnosti

Někdy HENRY SCHEIN spolupracuje s jinými zpracovateli, poskytovateli služeb a dalšími dodavateli, kteří nám pomohou dosáhnout našich obchodních cílů.

Pokud náš závazek zahrnuje předání osobních údajů, HENRY SCHEIN vyžaduje, aby poskytovatel služeb zpracoval tato data v souladu s těmito zásadami. Smlouva o ochraně osobních údajů je uzavírána před předáním jakýchkoliv údajů. Tam, kde je to podle právních předpisů nezbytné, je samozřejmě vyžadován Váš výslovný souhlas.

Za určitých okolností můžeme být požádáni, abychom předali osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, pokud je to nutné k ochraně našich zákonných práv nebo v nouzové situaci, kdy je ohroženo zdraví nebo bezpečnost jednotlivce.

12. Zabezpečení

HENRY SCHEIN se zavázalo k dodržování všech principů ochrany osobních údajů, zejména principu bezpečnosti, důvěrnosti a integrity.

Provádíme opatření, abychom zajistili ochranu všech informací získaných od subjektů osobních údajů, a to pro předejití neoprávněného přístupu a používání. Pravidelně kontrolujeme bezpečnostní opatření. Zabýváme se bezpečným zpracováním Vašich osobních údajů a zaváděním konkrétních technických a organizačních opatření, která zabrání tomu, aby osobní údaje, které uchováváme, byly náhodně nebo úmyslně ohroženy.

13. Více informací

Provádíme také vyhodnocování rizik informací, zajišťujeme, aby naši zaměstnanci chápali důležitost ochrany osobních údajů a zodpovědně řídíme přístupová práva v rámci společnosti. Provádíme jak fyzickou bezpečnost, tak bezpečnost IT v našem přístupu k zabezpečení dat. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom oznamovali jednotlivcům a dozorujícím úřadům, tak jak to vyžaduje zákon, pokud se důvodně domníváme, že osobní údaje či informace byly odcizeny, zveřejněny, pozměněny nebo porušeny neoprávněnou osobou. Vytváříme a udržujeme protokol o hlášení porušení a protokol o hlášení.

14. Vaše práva a možnosti ochrany osobních údajů

Transparentnost a právo na informace: poskytujeme upozornění našim zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům, prodejcům a ostatním o tom, jak v okamžiku shromažďování osobních údajů používáme osobní údaje. Toto oznámení o ochraně soukromí také v konkrétních případech zveřejňujeme za účelem větší transparentnosti.

Právo na přístup, opravu, omezení zpracování a vymazání: poskytujeme subjektům údajů přístup k jejich osobním údajům, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo Vaše žádost. Navíc opravíme Vaše osobní údaje, pokud jsou nesprávné, nepřesné či neúplné.

Zajistíme Váš přístup k osobním údajům. Znamená to tedy, že nás můžete kdykoliv požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou naší společností zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou předávány či zpřístupněny, po jakou dobu je budeme zpracovávat, zda a jak uplatníte právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování či jak a kde můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů. Budeme Vás informovat, odkud jsme Vaše osobní údaje získali a zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. K automatizovanému rozhodování v současné době nedochází.

Zajistíme Vaše právo na výmaz Vašich osobních údajů, což znamená, že jsme povinni vymazat Vaše osobní údaje pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) zpracování je protiprávní, (c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (d) nám to stanovuje zákonná povinnost. Výjimkou jsou případy, kdy je nutné Vaše osobní údaje uchovat pro splnění právních povinnosti, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví nebo např. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zajistíme Vaše právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy tak, že dokud nebudou vyřešeny jakékoliv sporné otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů. Omezíme zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost, pokud je zpracování protiprávní a současně odmítnete výmaz osobních údajů, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo v případě Vaší oprávněné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo kdykoli vznést námitky a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: u všech marketingových materiálů se můžete kdykoliv a bezplatně odhlásit. Právo vznést námitky vůči jiným zpracovatelským činnostem bude vyváženo, aby se zajistilo, že nebude neslučitelné s právními předpisy nebo s oprávněnými zájmy HENRY SCHEIN.

Právo na přenositelnost dat: na základě vaší konkrétní situace poskytujeme osobám údajů právo získat a znovu použít vaše data v různých službách a zahrnuje přenos dat vašim, jiným správcem nebo důvěryhodnou třetí stranou.

Právo podávat žádosti a stížnosti:

Jakékoliv žádosti mohou být předloženy takto:

  • Odmítnutí marketingové komunikace: můžete kdykoli odhlásit podle pokynů k odhlášení z našich komerčních e-mailů – gdpr@henryschein.cz
  • Chcete-li uplatnit zbývající práva: Zašlete svůj požadavek na gdpr@henryschein.cz Reakci od nás obdržíte co nejdříve, nejpozději do 72 hodin od jejího obdržení. Pokud z nějakého důvodu potřebujeme tuto dobu prodloužit, budeme vás kontaktovat.

Uplatněním Vašich práv se nedotýká Vašeho práva podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Takto můžete učinit zejména v případech, kdy se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s právními předpisy. Stížnost můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, jehož sídlo se nachází na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

15. Změny v těchto zásadách

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady, o kterých Vás budeme informovat.

Dáme Vám příležitost vyjádřit Váš souhlas se zpracováním vašich údajů pro různé a nové účely, nebo Vás budeme v každém případě informovat o právním základu tohoto zpracování, pokud není nutné udělovat výslovný souhlas. Časová značka, kterou vidíte na těchto zásadách, bude označovat poslední datum, kdy byly revidovány.

16. Kontaktní informace

V HENRY SCHEIN jsme zavázáni uplatňovat tuto zásadu a princip zodpovědnosti. Z tohoto důvodu máte-li jakékoli obavy nebo otázky týkající se používání vašich osobních údajů, kontaktujte nás: gdpr@henryschein.cz.