PBTK

Nechte starosti s Bezpečnostně technickými prohlídkami na nás – staňte se součástí programu pro smluvní servis od Henry Schein a využijte všech výhod.

Prováděním pravidelných servisních prohlídek docílíte prodloužení životnosti přístroje, zvýšení hygienických standardů, minimalizace neočekávaných nežádoucích příhod i svých výdajů.

Shrnutí novelizovaného zákona 268/2014 Sb., ze kterého vyplývají povinnosti vztahující se ke každému uživateli zdravotnického prostředku:

Povinnosti poskytovatele zdravotnických služeb ve vztahu k zdravotnickému prostředku
Dle novelizace zákona o zdravotnických prostředních č. 268/2014 Sb. ze dne 1.4.2015, je poskytovatel zdravotnických služeb povinen zajistit provádění tzv. preventivní Bezpečnostně Technické kontroly (BTK) a to nejméně jednou za 2 roky, pokud není stanoveno výrobcem jinak. Bezpečnostně technická kontrola je definována jako kontrola bezpečnosti a funkčnosti zdravotnického prostředku.

Poskytovatel je také nucen uchovávat příslušný protokol o provedení BTK po celou dobu používání přístroje a dále nejméně rok od vyřazení ZP z používání.

U zdravotnického prostředku, který je pevně připojen ke zdroji elektrické energie, a zdravotnického prostředku, jehož součástí je tlakové nebo plynové zařízení, se vedle BTK provádí i elektrická revize dle jiných právních předpisů. Základní a platná norma pro kontrolu elektrické bezpečnosti je norma ČSN EN 62 353 platná pro zkoušky elektrických zdravotnických přístrojů a zdravotnických systémů.

Vedle termínu Bezpečnostně technické kontroly zákon odlišuje také termín „oprava“, jako soubor úkonů uvádějící ZP do původního popř. provozuschopného stavu. Po provedení výše definované opravy je nutno, aby osoba provádějící servis provedla přezkoušení bezpečnosti a funkčnosti ZP a zaznamenala toto přezkoušení v písemném protokolu.

Požadavky na kvalifikaci pracovníka provádějícího servis
Osoba provádějící servis (BTK či Oprava) ZP musí být platně certifikovaná výrobcem ZP, nebo osobou výrobcem pověřenou. Poskytovatel zdravotnických služeb spojených s použitím ZP musí zajistit, aby bezpečnostně technická kontrola byla prováděna výhradně zdravotnickými pracovníky nejméně s roční odbornou praxí a s odbornou způsobilostí k výkonu povolání biomedicínského technika, biomedicínského inženýra, klinického technika, klinického inženýra, ortotika-protetika, nebo pracovníky nejméně s tříletou odbornou praxí v oblasti bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků, nebo pracovníky osoby provádějící servis, a to s nejméně tříměsíční odbornou praxí u osoby provádějící servis. Zároveň musí osoba splňovat požadavky na pracovníky pro samostatnou činnost podle jiného právního předpisu upravujícího odbornou způsobilost v elektrotechnice, nebo splňovat požadavky na pracovníky znalé podle jiného právního předpisu upravujícího odbornou způsobilost v elektrotechnice s dohledem osoby podle výše zmíněného.

Servisní technici Henry Schein SPLŇUJÍ požadavky na servis dle zákona 268/14 Sb. v aktuálním znění.