Facebook pravidla soutěže

I. Obecná ustanovení
1. Účastníkem soutěže se stává každý účastník, který akceptuje pravidla soutěže, splňuje tyto podmínky a zašle prostřednictvím komentáře na Facebooku odpověď na soutěžní otázku.
2. Organizátorem soutěže je obchodní společnost Henry Schein s. r. o., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 2085/24, PSČ 100 00, IČ: 05324271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 261944 (dále jen „organizátor“).
3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.
4. Organizátor nemusí uchovávat dotazy účastníků a nemá povinnost na dotazy odpovídat.
5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
7. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
8. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Facebooku.
II. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů
1. Účastník soutěže poskytuje vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové jméno a případně doručovací adresa) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb.
2. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.
III. Mechanismus soutěže
1. Soutěž bude probíhat vždy v období uvedeném v oznámení příslušné soutěže.
2. Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.
IV. Výhry a jejich předání
1. Výhry v soutěži a jejich počet bude určen vždy v oznámení o příslušné soutěži.
2. Každý výherce bude informován o výhře na facebookových stránkách Henry Schein Dental Česká republika.
3. Výhry budou výhercům předány buď v sídle organizátora nebo budou zaslány poštou na výhercem uvedenou poštovní adresu v České republice. Při vrácení zásilky, proběhne jeden další pokus o doručení.
4. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Výhry jsou vždy uvedeny netto, po případném odvodu srážkové daně.
V. Zveřejnění pravidel
Tato obecná, pro soutěže závazná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže v poznámce facebookové stránky Henry Schein Dental Česká republika